Condicions de servei

Condicions de servei

Aquestes Condicions del Servei juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa regulen la contractació dels serveis oferts per Pere Anson Vazquez (d’ara endavant, “LA CELESTINE” ) i els seus Usuaris (d’ara endavant, “Tu”, “Vostè” o “ Usuari”) per mitjà de la pàgina web https://www.lacelestine.cat (d’ara endavant, la “Web”).

Aquestes Condicions han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

La validació del pagament del servei elegit per part de l’Usuari suposa expressament el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions del Servei o, si escau, les seves actualitzacions i/o modificacions, com a part de la subscripció del contracte. Llevat de prova en contra, les dades registrades per la Web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre LA CELESTINE i els seus usuaris.

Els nostres serveis estan oberts a tots els adults majors de 18 anys. Si sou menors de 18 anys, no esteu autoritzats a accedir als Serveis i heu de deixar d’usar-los immediatament. Tampoc podrà utilitzar els nostres serveis si ha estat inscrit/a al Registre de Delinqüents Sexuals o ha estat condemnat/ada per un acte il·legal que involucri frau, delicte sexual, violència (inclosa la violència domèstica), assetjament, terrorisme o delicte d’odi.

LA CELESTINE podrà rebutjar, suspendre o cancel·lar la subscripció als nostres serveis en qualsevol moment si incompleix qualsevol d’aquestes condicions.

Característiques generals dels serveis

Per mitjà de la Web, LA CELESTINE posa a disposició dels seus Usuaris la possibilitat de contractar els serveis d’assessorament personalitzat per a la recerca de cites que tenen com a finalitat permetre la connexió entre persones amb l’objectiu de formar relacions.

Així mateix, a través de la web s’ofereix als usuaris que ja són clients de LA CELESTINE la possibilitat de contractar la realització de sessions de psicoteràpia de 30 o 60 minuts amb un professional titulat que forma part del nostre equip.

L’abast i les característiques de les prestacions contractades són els recollits a les presents Condicions de Servei, a la Pàgina Web i als e-mails de confirmació i justificatius del pagament remesos per LA CELESTINE als Usuaris.

Elecció del servei que vol contractar

.- SERVEI DE CITES :

Per contractar el nostre servei de “Cites”, haureu d’accedir a la Web i completar el nostre test de compatibilitat. Un cop realitzat el test, un membre del nostre equip es posarà en contacte amb vostè i us farà una breu entrevista per acabar de completar el vostre perfil d’acord amb les vostres experiències, gustos i preferències.

A partir d’aquell moment, LA CELESTINE li començarà a buscar una persona compatible amb qui poder mantenir una cita. Un cop localitzem una persona que té una alta taxa de compatibilitat amb vostè, ens posarem en contacte per donar-li informació d’aquesta persona i vostè podrà decidir si voleu acudir a una cita amb aquesta.

Si la resposta és afirmativa llavors és quan haurà de procedir al pagament dels nostres serveis. El pagament es realitzarà mitjançant un enllaç que serà enviat al vostre correu electrònic per part un dels professionals del nostre equip. Un cop rebut aquest enllaç, l’Usuari haurà d’accedir-hi i seleccionar el servei que vulgui contractar (en aquest cas, “Cita”).

Si no accedeix a l’enllaç enviat i no realitza el pagament dels nostres serveis en les 24 hores posteriors a l’enviament del correu electrònic esmentat, entendrem que no desitja assistir a la cita agendada i l’anul·larem.

.- SERVEI DE PSICOTERÀPIA DE 30 O 60 MINUTS :

Per contractar el nostre servei de “Psicoteràpia”, el qual s’ofereix només a Usuaris de LA CELESTINE que ja són clients, cal posar-se en contacte amb el seu professional de referència dins de la nostra empresa. Les sessions de psicoteràpia es faran de forma telemàtica.

Aquest professional us indicarà els dies i hores disponibles en què es pot dur a terme la sessió de teràpia sol·licitada i, un cop ens confirmeu la vostra assistència, haureu de procedir al pagament dels nostres serveis. El pagament es farà mitjançant un enllaç enviat per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada per l’usuari.

Un cop rebut aquest enllaç, l’Usuari haurà d’accedir-hi i seleccionar el servei que vulgui contractar (en aquest cas, sessió de Psicoteràpia de 30 minuts o 1 hora , segons correspongui).

Un cop triat el servei (cita o sessió de psicoteràpia) i abans de procedir al pagament del mateix, l’Usuari haurà d’acceptar aquestes Condicions del Servei. És important que l’Usuari llegeixi i entengui cadascuna de les clàusules presents. En cas que l’usuari no estigui d’acord amb una o alguna de les clàusules de les condicions del servei, no haurà d’avançar en el procés de contractació del servei.

Acceptades aquestes Condicions del Servei, l’Usuari serà redirigit a la passarel·la de pagament.

Preu dels serveis i forma de pagament

Els preus per a cada servei ofert per part de LA CELESTINE seran els establerts a la Pàgina Web. Tots els preus dels serveis inclouen, quan sigui procedent, l’import dels impostos que hagin de ser satisfets per part del client.

El cost del servei Cita (que inclou l’estudi del test de compatibilitat, la realització de conferències i entrevistes i l’assessorament personalitzat amb un dels membres del nostre equip, així com l’organització i preparació de la cita sol·licitada per part de l’Usuari ) té un cost de 70 € (SETANTA EUROS) la primera vegada que un Usuari sol·licita aquest servei.

Si un Usuari vol tenir una segona cita o posteriors, el preu del servei és de 50€ (CINQUANTA EUROS).

Aquest import s’abona només com a contraprestació pels serveis prestats per LA CELESTINE a l’Usuari, però no serveix per abonar ni inclou sota cap circumstància els costos generals de les cites a què acudeixen els nostres Usuaris (com ara dinar, beguda, desplaçaments, transport, entrades a esdeveniments, etc). Els costos generals de cada cita a què acudisca l’Usuari hauran de ser sufragats íntegrament per aquest.

El cost del servei de “ Sessions de Psicoteràpia ” amb uns dels nostres professionals és de 20 € (VINT EUROS) per a les sessions la durada de les quals és de 30 minuts, i de 40 € (QUARANTA EUROS) per a les sessions la durada de les quals és d’1 hora .

Una vegada triat el servei que voleu contractar i acceptades les presents Condicions del Servei, l’Usuari podrà realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, sent redireccionat a una plataforma de pagament segura, en la qual haurà d’indicar la seva adreça de correu electrònic i els dades de la targeta bancària mitjançant la qual voleu efectuar el pagament .

Durant tot el procés l’usuari té garantida la seguretat de la informació i de les seves dades personals, ja que la pàgina web està protegida pel protocol https://.

Un cop confirmat el pagament, l’usuari rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la recepció del pagament i podrà visualitzar i imprimir un document justificatiu del pagament realitzat.

Indisponibilitat per a la realització dels serveis

Si LA CELESTINE es troba en la impossibilitat de dur a terme la realització dels serveis elegits per l’Usuari, us notificarà aquesta circumstància mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, podent proposar-vos una nova data en què aquest servei es podrà realitzar, o bé procedirà directament a la devolució del 100% de limport abonat per lUsuari.

En cas que LA CELESTINE us proposi una nova data, l’Usuari tindrà la possibilitat de confirmar la nova data indicada o comunicar a LA CELESTINE el seu desig de desistir de la contractació realitzada i de demanar que se li reemborsi l’import del servei, si ho hagués pagat.

Per al servei de “Cites”, en cas que LA CELESTINE no pugui proposar-li una nova data que s’ajusti a les seves necessitats i sigui necessari tornar-hi a trobar una altra persona compatible, procedirem a abonar-li el 100% de l’import pagat per aquesta cita fallida. El cost dels nostres serveis per a la següent cita i posteriors ascendirà només a 50 € (CINQUANTA EUROS).

Si l’Usuari es troba a la impossibilitat d’acudir a la cita programada o de realitzar la sessió de psicoteràpia acordada, ho haurà d’informar a LA CELESTINE mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@lacelestine.cat amb una antelació mínima de 48 hores. Enviada la comunicació en el temps indicat, LA CELESTINE us reemborsarà el 100 % de l’import abonat.

Dret de desisitiment

L’Usuari podrà desistir de la contractació realitzada sense necessitat d’al·legar una causa justa dins el termini de 14 dies naturals des de la data en què es va realitzar la contractació d’un dels serveis oferts per LA CELESTINE. Si el termini de 14 dies naturals esmentat finalitza en un dia festiu, s’ampliarà fins al dia laborable següent.

Per exercir el dret de desistiment i sol·licitar la devolució dels imports abonats, l’Usuari haurà de notificar la decisió de desistir de la contractació a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic. El Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura al final de les presents Condicions de Servei, encara que el seu ús no és obligatori).

En aquest supòsit, LA CELESTINE comprovarà que el desistiment s’hagi presentat dins el termini de 14 dies abans esmentat, i si es confirma aquest extrem, tornarà les quantitats pagades com més aviat millor, com a màxim en un termini de 14 (catorze) dies des de la data de la sol·licitud de desistiment i reemborsament per part de l’usuari.

La devolució es farà mitjançant transferència bancària al número de compte que el Client indiqui a LA CELESTINE.

El dret de desistiment esmentat no serà aplicable, de conformitat amb larticle 103 de la Llei 1/2007 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan els serveis contractats per lUsuari hagin estat iniciats o completament executats, així com quan shagin realitzat conforme a les especificacions de l’usuari de forma personalitzada.

Reemborsament dels imports pagats

Quan, d’acord amb les clàusules de les presents Condicions del Servei, l’Usuari tingui dret a la devolució d’imports abonats, el reemborsament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.

LA CELESTINE no tornarà l’import mentre no s’hagi verificat la conformitat de la devolució d’acord amb aquestes Condicions de Servei. Un cop verificat, LA CELESTINE procedirà al reemborsament de limport en el termini màxim de 14 (catorze)dies.

Informació general

LA CELESTINE arxivarà el document electrònic en què es formalitzi la contractació del servei elegit per l’Usuari. El mateix estarà accessible a l’Usuari podent sol·licitar-ne una còpia posant-se en contacte amb el nostre departament d’Atenció a l’Usuari per mitjà del correu electrònic info@lacelestine.cat.

La contractació dels nostres serveis podrà fer en castellà i català.

Servei d’atenció a l’usuari

Els Usuaris podran adreçar els seus dubtes, queixes o reclamacions a LA CELESTINE per correu postal, correu electrònic o per mitjà del número de telèfon informats a la Pàgina Web. LA CELESTINE es compromet a oferir una resposta a l’usuari en el termini més breu possible.

En qualsevol moment l’Usuari tindrà la possibilitat de corregir errors a la introducció de les seves dades, trucant al telèfon de contacte indicat a la Web o enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@lacelestine.cat.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions del Servei es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes derivats del present contracte els jutjats i tribunals del domicili del consumidor.