Política de Privacitat

Política de Privacitat

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que malgrat que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les vostres dades és Pere Anson Vazquez (La Celestine), amb DNI B65105900 i domicili al c/ Sant Joan Baptista la Salle, 32-2-2, CP 17001 de la localitat de Girona. Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

S’informa a l’interessat que La Celestine ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte següents:

 • Nom: Anima Protecció de Dades, SL
 • Telèfon: 972 20 78 50 · 932 752 312
 • Correu electrònic: dpo@anima-lopd.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per dur a terme la gestió del test de compatibilitat i posterior entrevista amb un dels nostres assessors especialitzats, així com per atendre les trucades, mails o consultes que ens pugui efectuar.

Amb el vostre consentiment, també podrem tractar les vostres dades per a:

 • Enviar-vos informació sobre les nostres activitats i serveis, així com els esdeveniments que organitzem.
 • Sol·licitar la vostra participació en enquestes d’opinió sobre el servei rebut o els esdeveniments o activitats en què heu participat, amb l’objectiu de millorar i personalitzar la vostra experiència.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, mentre no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant els terminis de temps establerts a la normativa legal vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrit és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades que ens faciliti no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per a la finalitat del tractament. Us informem que les vostres dades podran ser tractades per part de l’equip de La Celestina. Tots els membres de l’equip de La Celestine s’han compromès, de manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i el deure de secret respecte tota la informació que ens faciliti.

En aquest sentit, us informem que els dades personals que ens ha facilitat a través del test de compatibilitat que ha emplenat, podran ser comunicades als destinataris següents:

 • Administracions públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i jutjats i tribunals.
 • Proveïdors que presten serveis a La Celestines relacionats amb la gestió dels serveis sol·licitats i que tenen la condició d’encarregats del tractament.
 • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment de forma expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, La Celestine deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, La Celestine comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l’interessat, ANIMA us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a La Celestine, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per la Celestine o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils, per tal que La Celestine deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb La Celestine i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: lacelestinelove@gmail.com.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s’hagin d’introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar mitjançant aquest formulari de registre són:

  • Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms)
  • Adreces postals o electròniques (correu electrònic)
  • Dades de característiques personals ( data de naixement, sexe )
  • Dades especialment protegides ( vida sexual)
  • Dades relatives a circumstàncies socials (gustos, preferències)